ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa „live chatu“.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým čl.13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) resp. §19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, tel. č.: +421 55 7288 758, e-mail: geovis@geodeticca.sk.

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?

Zodpovednú osobu, e-mail: dpo@geodeticca.sk.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Na účel komunikácie a s tým súvisiace plnenie si predzmluvných či zmluvných povinností ako aj zabezpečovania služieb najvyššej kvality.

Aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu v akom nám ich poskytnete pri „ live chate“.

 Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľovi?

Ak vystupujete ako fyzická osoba, Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov (predzmluvné/zmluvné vzťahy). 

Ak vystupujete/konáte v mene právnickej osoby, Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov – oprávnený záujem, ktorým je starostlivosť o potenciálneho klienta a s tým súvisiace poskytnutie služieb najvyššej kvality. 

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov? 

 Vaše osobné údaje sú spracovávané na serveroch dátového centra Amazon Web Service (v rámci Európskej únie - Nemecko, Frankfurt). Dátové centrá sú vlastnené spoločnosťou Amazon.com so sídlom: Inc 440 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, Spojené štáty americké. Pre viac informácií o GDPR opatreniach v rámci AWS dátových centier viď: https://aws.amazon.com/blogs/security/all-aws-services-gdpr-ready/ Správca týchto serverov a vlastníkom domény www.bitrix24.eu, kde sú spracovávané Vaše osobné údaje je spoločnosti Bitrix, Inc., so sídlom: 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 Spojené štáty americké. 

 Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín? 

 Osobné údaje sú uchovávané v rámci Európskej únie

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu, a to do vyriešenia Vašej žiadosti, dopytu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

Ak vystupujete ako fyzická osoba poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné, pretože ide o podstatnú náležitosť, bez určenia ktorej by Vaša otázka, žiadosť, dopyt nemohol byť vybavený (t. z., že je predzmluvnou/zmluvnou požiadavkou). 

Ak vystupujete/konáte v mene právnickej osoby poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné na dosiahnutie oprávnených záujmov prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľ by nevedel efektívne poskytnúť svoje služby/vybaviť Vašu žiadosť, dopyt. 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; 
  • na prenosnosť osobných údajov; 
  • namietať spracúvanie osobných údajov; 
  • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby Ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy Ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, kým nebudeme môcť potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. 

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. 

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli na spracovanie na základe predzmluvných/zmluvných vzťahov, a ktoré sú spracúvané automatizovane (nie v listinnej podobe) boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa, ak je to technicky možné.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov. 

 Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies